Usługi / audyt

Świadczymy usługi w zakresie :
  • badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych ( jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych )
  • przeglądu rocznych i śródrocznych  sprawozdań finansowych

W okresie 18 – letniej działalności przeprowadziliśmy kilkaset badań i przeglądów sprawozdań finansowych dla firm z kapitałem krajowym oraz zagranicznym.


Badania przeprowadzamy  zgodnie z  wszystkimi wymogami prawnymi :

  • ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. ( jednolity tekst Dz. U. nr 152 poz. 1923 z 2009r. z późn. zmianami ),
  • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z 07.05.2009r. ( Dz. U. nr 77 poz. 649 z 22.05.2009r.),
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej  wydanymi przez KIBR ( Uchwała nr 1608/38/2010 z 16.02.2010, Biuletyn KIBR nr 69/2010),
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej 2004 (International Accounting)  wydanymi przez KIBR wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Gwarantujemy badanie sprawozdań finansowych przez zespół ekspertów pod nadzorem biegłego rewidenta. Po zakończonym audycie otrzymujecie Państwo opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,  a w szczególnie uzasadnionych okolicznościach  i w razie  potrzeby  - list intencyjny do organów  kierowniczych / nadzorczych.


Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram ustalamy z Klientem indywidualnie.


Cena za badanie sprawozdania finansowego ustalana jest  w drodze indywidualnej negocjacji z Klientem. Przy jej ustalaniu bierzemy pod uwagę przewidywaną pracochłonność i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka badania oraz potencjalne ryzyka działalności jednostki. Stosujemy stawki preferencyjne, w tym np. dla Klientów mających z nami podpisane wieloletnie umowy współpracy oraz wyrażających zgodę na przeprowadzenie badania po 15. kwietnia.