Usługi / audyt

Świadczymy usługi w zakresie :
  • badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych ( jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych )
  • przeglądu rocznych i śródrocznych  sprawozdań finansowych

W okresie ponad 23 – letniej działalności przeprowadziliśmy kilkaset badań i przeglądów sprawozdań finansowych dla firm z kapitałem krajowym oraz zagranicznym.

Badania przeprowadzamy  zgodnie z  wszystkimi wymogami prawnymi :

  • ustawą o rachunkowości,
  • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym,
  • standardami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Gwarantujemy badanie sprawozdań finansowych przez zespół ekspertów pod nadzorem biegłego rewidenta. Po zakończonym audycie otrzymujecie Państwo opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,  a w szczególnie uzasadnionych okolicznościach  i w razie  potrzeby  - list intencyjny do organów  kierowniczych / nadzorczych.

Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram ustalamy z Klientem indywidualnie.

Cena za badanie sprawozdania finansowego ustalana jest  w drodze indywidualnej negocjacji z Klientem. Przy jej ustalaniu bierzemy pod uwagę stopień ryzyka nieodłącznego badania, przewidywaną pracochłonność oraz potencjalne ryzyka działalności jednostki. Stosujemy stawki preferencyjne, w tym np. dla Klientów mających z nami podpisane wieloletnie umowy współpracy oraz wyrażających zgodę na przeprowadzenie badania po 15. kwietnia.